Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden FAV Machines gevestigd te Weesp


Artikel 1 - ALGEMEEN


1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- FAV Machines: de onderneming gevestigd te Weesp;
- Opdrachtgever: de wederpartij van FAV Machines;
- directe en/of indirecte schade: schade aan Opdrachtgever en/of derden, bestaande uit onder meer
doch niet uitsluitend: bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen.


1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten ter
zake van leveranties van goederen en/of diensten door FAV Machines, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.


1.3 Eventueel toepasselijke (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgevers zullen slechts van toepassing
zijn voor zover deze niet strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden.


1.4 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met FAV Machines, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Op de door
derden geleverde producten en/of diensten zijn mogelijk andere of aanvullende voorwaarden van
toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle aanbiedingen of
overeenkomsten waarbij FAV Machines optreedt als afnemer van producten of diensten.


Artikel 2 - AANBIEDINGEN


2.1 Alle aanbiedingen door FAV Machines zijn vrijblijvend en gebaseerd op levering/uitvoering onder
normale omstandigheden tijdens normale dagelijkse werkuren.


2.2 Gegevens vermeld in software en/of andere programmatuur, catalogi, afbeeldingen, tekeningen,
maten, gewichten en overige (technische) informatie van FAV Machines al dan niet van derden
afkomstig, zijn niet bindend.


Artikel 3 - INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOM


3.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in artikel 2.2 genoemde gegevens openbaar te maken,
te kopiëren, na te maken, ter kennis van derden te brengen, (het gebruiksrecht van) de software
en/of andere programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden, in zekerheid over te dragen dan
wel aan derden af te staan of te wijzigen.


3.2 De broncode van de programmatuur wordt niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.


3.3 De eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendommen met betrekking
tot de software en/of andere programmatuur blijven bij FAV Machines. Het is Opdrachtgever niet
toegestaan aanduidingen van intellectuele eigendommen te verwijderen.


3.4 Opdrachtgever is ermee bekend, dat de software en/of andere programmatuur vertrouwelijke
informatie en bedrijfsgeheimen van FAV Machines bevat.


3.5 Het is FAV Machines toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de
software en/of andere programmatuur.


Artikel 4 - PRIJZEN


4.1 De door FAV Machines opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en exclusief Omzetbelasting en alle
overige in binnen en/of buitenland verschuldigde belastingen, heffingen, invoerrechten e.d. die voor
rekening van Opdrachtgever komen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


4.2 De door FAV Machines opgegeven prijzen gelden voor levering af fabriek/magazijn en zijn
exclusief montage en inbedrijfstellingskosten.


4.3 Wijziging van prijzen en/of tarieven, bijvoorbeeld als gevolg van wijziging in wisselkoersen,
fabrieksprijzen, et cetera, welke zich ná datum van de door FAV Machines gedane aanbieding
voordoen, komen ten laste van Opdrachtgever.


Artikel 5 - BETALING


5.1 Diensten en spare parts worden door FAV Machines na levering gefactureerd en opdrachtgever dient het volledige bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.

5.2 Na het plaatsen van een bestelling van een machine door opdrachtgever is FAV Machines gerechtigd 50% van het orderbedrag te factureren en opdrachtgever dient het volledige factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Na levering van de goederen zal de overige 50% gefactureerd worden en opdrachtgever dient het volledige factuurbedrag binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen.


5.3 Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop het volledig
verschuldigde bedrag op de door FAV Machines aan te wijzen bank- of girorekening is bijgeschreven
en geschiedt zonder enige aftrek of schuldvergelijking.


5.4 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt Opdrachtgever geacht van
rechtswege in verzuim te zijn. In geval Opdrachtgever in verzuim verkeert, is zij zonder enige
ingebrekestelling rente verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum der
vordering tot aan de dag der algehele vergoeding. Het in dit artikel bedoelde rentepercentage
bedraagt 1% per maand dan wel, indien dit hoger is, een percentage gelijk aan de wettelijke rente,
alsmede alle kosten veroorzaakt door de niet (tijdige) betaling door Opdrachtgever, waaronder
begrepen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,--.


5.5 FAV Machines is te allen tijde gerechtigd zekerheid van Opdrachtgever te verlangen.


5.6 FAV Machines is gerechtigd haar prestatie op te schorten in geval Opdrachtgever nalaat de door
FAV Machines gevraagde deugdelijke zekerheid te stellen.


Artikel 6 - LEVERING


6.1 De door FAV Machines opgegeven leveringstermijnen gelden steeds als bij benadering.


6.2 Levering geschiedt af fabriek/magazijn.


6.3 In geen geval gaat de leveringstermijn eerder lopen dan vanaf het moment dat FAV Machines in
het bezit is van alle voor de Opdracht benodigde documenten en gegevens zoals, doch niet beperkt
tot, maatvoeringen e.d., zulks ter beoordeling van FAV Machines.


6.4 Overschrijding van de leveringstermijn geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding noch geeft
het Opdrachtgever recht op niet-nakoming van enige jegens FAV Machines aangegane verplichting.


6.5 FAV Machines is gerechtigd om over de periode tot de levering aan Opdrachtgever een tijdelijk
alternatief aan te bieden in huur of anderszins, zulks op kosten van Opdrachtgever.


6.6 Transport van goederen geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.


6.7 FAV Machines is vrij in de keuze van vervoer van de Opdracht.


6.8 FAV Machines is gerechtigd de Opdracht in gedeelten te leveren en deelleveringen te factureren.


6.9 Opdrachtgever is aan FAV Machines een door FAV Machines in de redelijkheid vast te stellen
vergoeding verschuldigd voor vracht- en behandelingskosten, te vermeerderen met BTW.


Artikel 7 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER


7.1 Opdrachtgever zal FAV Machines alle medewerking en faciliteiten verlenen die nodig en
gebruikelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ter voorkoming van schade aan
instrumenten, systemen, andere zaken of personen zal opdrachtgever passende maatregelen nemen.
Opdrachtgever zal de medewerkers van FAV Machines ter plaatse volledig informeren over
veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen en over bij hen aanwezige gevaarlijke
ruimtes en stoffen.


7.2 Schade die ontstaat doordat niet of niet tijdig is voldaan aan het in artikel 7.1 bepaalde, is voor
rekening van opdrachtgever.


7.3 Indien door een aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak FAV Machines op een door partijen
afgesproken tijdstip niet aan haar werkzaamheden kan beginnen of deze niet kan continueren,
kunnen de wachttijden en/of tevergeefs gemaakte kosten die daarvan het gevolg zijn, aan
opdrachtgever worden doorberekend.


Artikel 8 – RECLAMATIES


8.1 Ter zake van zichtbare gebreken en manco's dient binnen 14 dagen na levering schriftelijk
gereclameerd te worden en ter zake van verborgen gebreken dient binnen 14 dagen na ontdekking
van een zodanig gebrek dan wel binnen 14 dagen nadat redelijkerwijze een zodanig gebrek ontdekt
had kunnen worden, doch in ieder geval binnen de garantietermijn als bedoeld in Artikel 10,
schriftelijk bij FAV Machines gereclameerd te worden bij gebreke waarvan de
leveranties/werkzaamheden als door Opdrachtgever aanvaard gelden en geen betwisting daarvan
meer mogelijk is.


8.2 Opdrachtgever zal ingeval van een reclamatie de betreffende goederen voor zijn risico en rekening
terstond aan FAV Machines retourneren, zulks op straffe van verval van het recht te reclameren.


8.3 De aansprakelijkheid van FAV Machines ingeval van een zichtbaar dan wel verborgen gebrek leidt
nimmer tot een andere verplichting aan de zijde van FAV Machines dan (i) restitutie van de koopprijs,
of (ii) herstel, of (iii) (her)levering van een deugdelijk exemplaar, zulks ter vrije keuze van FAV
Machines.


Artikel 9 - DERDEN


9.1 FAV Machines is gerechtigd bij de uitvoering van haar werkzaamheden en/of diensten dan wel
andere op haar rustende verplichtingen, derden in te schakelen.


Artikel 10 - GARANTIE


10.1 De garantieduur van de door FAV Machines geleverde goederen en/of
installatiewerkzaamheden bedraagt twaalf maanden.


10.2 Indien de looptijd van de fabrieksgarantie voor de geleverde goederen afwijkt van de
vorenbedoelde termijn, geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn.


10.3 De garantieduur gaat in op de dag van levering.


10.4 Uit hoofde van de garantie is FAV Machines slechts aansprakelijk voor gebreken omtrent welke
FAV Machines binnen de garantieduur in kennis is gesteld en waarvan Opdrachtgever bewijst dat zij
binnen de garantieduur zijn ontstaan als direct gevolg van de ondeugdelijke fabricage en/of gebruik
van ondeugdelijke materialen.


10.5 De verplichtingen van FAV Machines uit hoofde van deze garantie reiken niet verder dan het
kosteloos vervangen of herstellen van het gebrekkige product, zulks ter vrije keuze van FAV
Machines.


10.6 Kosten (zoals o.a. transportkosten) gemoeid met reparatie/vervanging op locatie komen,
behoudens het onder de garantie vallende arbeidsloon van de desbetreffende reparatie/vervanging,
te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever.


10.7 Opdrachtgever behoeft te allen tijde de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van FAV
Machines voor reparatie/vervanging en/of onderhoud door derden, op straffe van verval van
garantie.


10.8 Onder de garantie vallen nimmer, gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage,
onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of reparaties/vervangingen
en/of onderhoud e.d. door derden.


Artikel 11 - KLACHTEN


11.1 Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden dienen binnen 30 dagen nadat deze
werkzaamheden zijn verricht, schriftelijk bij FAV Machines te worden ingediend.


11.2 Klachten ontslaan opdrachtgever niet van verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst
voortvloeien.


11.3 Indien opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over de uitvoering van de overeenkomst,
heeft FAV Machines de keus hetzij het gebrek kosteloos te herstellen, hetzij opdrachtgever een
korting te geven op de overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden. Door levering van één
van deze prestaties is FAV Machines jegens opdrachtgever tot geen enkele verdere
(schade)vergoeding gehouden.


Artikel 12 - AANSPRAKELIJKHEID


12.1 De aansprakelijkheid van FAV Machines is beperkt tot voldoening van hetgeen deze ingevolge
de garantie als bedoeld in Artikel 10 op zich heeft genomen. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij
voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interesten hetzij (in)directe schade veroorzaakt
door een werknemer van FAV Machines dan wel een door FAV Machines ingeschakelde derde, is,
behoudens opzet en/of grove schuld, is uitdrukkelijk uitgesloten.


12.2 Opdrachtgever vrijwaart FAV Machines ter zake van iedere mogelijke aansprakelijkheid jegens
derden voortvloeiend dan wel verband houdend met door FAV Machines ten behoeve van
Opdrachtgever verrichte diensten en/of leveranties.


Artikel 13 - EIGENDOMSVOORBEHOUD


13.1 Geleverde goederen blijven eigendom van FAV Machines tot aan het moment waarop alle
vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.


13.2 Ingeval van niet-nakoming van enige verplichting door Opdrachtgever jegens FAV Machines is
laatstgenoemde gerechtigd zonder enige voorafgaande ingebrekestelling de goederen terug te
nemen.


Artikel 14 - PANDRECHT EN RETENTIERECHT


14.1 Op alle goederen die FAV Machines uit welken hoofde dan ook onder zich heeft of zal
verkrijgen, wordt ten behoeve van FAV Machines een pandrecht gevestigd en komt hem een
retentierecht ex artikel 3:290 BW toe tot zekerheid van alle vorderingen die FAV Machines heeft
en/of zal verkrijgen op Opdrachtgever.


Artikel 15 – DIENSTEN


15.1 In het bijzonder in die gevallen waarin FAV Machines zich ertoe heeft verplicht een prestatie te
leveren van niet stoffelijke aard is FAV Machines er slechts toe verplicht om een zo goed mogelijke
prestatie te leveren, maar kan zij het realiseren van het door Opdrachtgever beoogde resultaat niet
garanderen.


Artikel 16 - OVERMACHT


16.1 Voor schade die Opdrachtgever mocht lijden ingeval enige prestatie door FAV Machines wordt
verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd dan wel niet meer op een economische basis voor FAV Machines
uitvoerbaar is als gevolg van omstandigheden waarop en op de gevolgen waarvan FAV Machines
geen invloed kan uitoefenen, voorzienbaar dan wel onvoorzienbaar, waaronder die welke normaliter
voor rekening van FAV Machines zouden komen, is FAV Machines niet aansprakelijk.


16.2 Ingeval van tijdelijke overmacht heeft FAV Machines het recht naar eigen keuze de termijn van
aflevering te wijzigen dan wel de overeenkomst te annuleren zonder dat ter zake enige
schadevergoeding verschuldigd is.


Artikel 17 – VERZUIM/ONTBINDING


17.1 Bij verzuim van opdrachtgever, waaronder vallen de in het volgende lid gevallen, zijn alle
vorderingen van FAV Machines op opdrachtgever uit welke hoofde ook onmiddellijk en volledig
opeisbaar en is FAV Machines bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst
en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst. Het voorgaande doet niet af
aan de overige rechten van FAV Machines op grond van de wet of de overeenkomst.


17.2 Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn indien: – Opdrachtgever enige
verplichting uit een overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt;


– Opdrachtgever of degene die zich voor opdrachtgevers verplichtingen garant heeft gesteld of
zekerheden heeft verstrekt, in staat van faillissement wordt verklaard, in liquidatie treedt,
bedrijfsactiviteiten staakt of een besluit neemt tot liquidatiestaking of aanvragen van faillissement of
surseance van betaling;


– Een wijziging optreedt in de aandeelhouders van opdrachtgever, voor zover deze omstandigheid
naar het oordeel van FAV Machines een aanmerkelijke verzwaring van haar risico’s met zich
meebrengt;


– Ten laste van opdrachtgever beslag wordt gelegd.


Artikel 18- OVERDRACHT VAN RECHTEN


18.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan
enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FAV Machines.


Artikel 19 –RECHTSGELDIGHEID


19.1 In het geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, om wat voor reden dan
ook, niet rechtsgeldig zouden zijn, laat dat de overige bepalingen geheel onverlet.


Artikel 20 - TOEPASSELIJK RECHT


20.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is
steeds Nederlands recht van toepassing.


20.2 De Arrondissementsrecht bank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd.


Artikel 21 - VERTALINGEN


21.1 Deze voorwaarden worden ook in de Engelse taal ter beschikking gesteld. In geval van
strijdigheid tussen de Nederlandse en de Engelse versie, zal de Nederlandse prevaleren